List intencyjny

Strony wyrażają intencję współpracy w zakresie realizacji zakładanych celów imprezy plenerowej o nazwie „Toruński Piknik Archiwalny”, jak też aktywnego wsparcia dla przyszłych działań w tym zakresie, również w przypadku, gdy wydarzenie to będzie organizowane cyklicznie.

Głównym celem tej imprezy jest promocja archiwistyki i zawodu archiwisty, integracja toruńskiego środowiska archiwalnego, a także popularyzacja wiedzy o zasobie archiwalnym zgromadzonym w toruńskich instytucjach i organizacjach.
Celem pośrednim długofalowym jest zaproszenie i zachęcenie do współpracy wszystkich instytucji i organizacji posiadających zasób archiwalny, zatrudniających archiwistów lub kształcących w zawodzie archiwisty na terenie Torunia i okolic w zakresie organizacji i uczestnictwa (zarówno aktywnego, jak i biernego) w Pikniku.


Artykuł 1
Przedmiotem współpracy pomiędzy wymienionymi wyżej podmiotami będzie udzielenie pomocy w realizacji założeń wydarzenia, o których mowa
w preambule. Strony oświadczają, iż szczegóły współpracy w zakresie, o którym mowa w art. 2, zostaną w razie potrzeby określone dodatkowo w osobnym porozumieniu.

Artykuł 2
Współpraca Stron w zakresie realizacji wydarzenia, będzie polegać na:

  1. rozpowszechnianiu oraz promowaniu idei i celów wydarzenia wśród mieszkańców miasta, a szczególnie archiwistów, historyków, muzealników,
    genealogów, dzieci i młodzieży szkolnej oraz studentów,
  2. zachęcaniu do podejmowania działań w zakresie aktywnego włączenia się w uczestnictwo w warsztatach, konkursach, wydarzeniach towarzyszących
    Piknikowi,
  3. podejmowaniu innych wspólnych przedsięwzięć z zakresu popularyzacji archiwistyki oraz integracji środowisk archiwalnych, historycznych, muzealnych i genealogicznych (konferencje, wystawy, publikacje itp.) bądź ich aktywnym wspieraniu.

Artykuł 3
Strony, w celu realizacji wymienionych w preambule celów, zobowiązują się prowadzić negocjacje i działania w dobrej wierze i w atmosferze wzajemnego szacunku.

Artykuł 4
Niniejszy list intencyjny stanowi wyraz woli Stron podjęcia ze sobą współpracy i nie tworzy żadnych zobowiązań do podpisania porozumienia, o którym mowa w art. 1 niniejszego listu intencyjnego.

Artykuł 5
Postanowienia końcowe

  1. Niniejszy list intencyjny sporządzono w …. jednobrzmiących egzemplarzach, w języku polskim, po jednym egzemplarzu dla każdej ze Stron.
  2. Postanowienia niniejszego listu intencyjnego wchodzą w życie po podpisaniu przez osoby uprawnione do reprezentowania Instytucji.
Rodzaj :

Organizacyjne

Wyślij :
Proponowane wydarzenia

Toruń, 11 czerwca 2024

Zobacz unikalne wystawy, weź udział w warsztatach, zobacz miejsca niedostępne na co dzień

Popularne wydarzenia